• Regjistrohu
Kujdes: Mos postoni përgjigje apo pyetje pa kuptim, nëse postoni pa ndërprerë dhe kot, atëherë ju bllokohet qasja. Mirësevini tek këndi i pyetjeve në Mëso Shqip. Ju mund të apo të përgjigjeni në pyetjet e të tjerëve. Nëse ju përgjigjeni dikujt në pyetje, fitoni pikë, por për t'iu numëruar pikët ju duhet të nëse arrini t'i keni 10.000 pikë, ju mund të bëheni moderator, moderatorët paguhen.

Cilat jane drejtimet ose shkollat psikologjike?

2 shikime pyetur 3 orë më parë Psikologji nga anonim

1 Përgjigje

+1 votë
-Strukturalizmi,geshtalistet,biheviorizmi ku themelues ishte Xhon Uotson dhe psikoanaliza e Sigmund Frojdit.
përgjigjur 3 orë më parë nga Kushtrim Gegaj (287 pikë)

Pyetje të ngjashme

1 përgjigje 1 shikim
1 shikim pyetur 3 orë më parë Psikologji nga anonim
1 përgjigje 1 shikim
1 shikim pyetur 3 orë më parë Psikologji nga anonim
1 përgjigje 1 shikim
1 përgjigje 2 shikime
2 shikime pyetur 1 ditë më parë Psikologji nga Mëso Shqip (922 pikë)
0 përgjigje 2 shikime
2 shikime pyetur 1 ditë më parë Psikologji nga Mëso Shqip (922 pikë)
...